حلقه ای (26)

رکابی (10)

رکابی پشت ورزشی (5)

رکابی یقه خشتی (5)

نیم استین (9)